موضوع درخواست: استعلام جهت انتقال يا مجوز بهره برداري اظهارنامه

 چنانچه متقاضی بخواهد در تعداد مالکین و یا در درصدهای مالکیت تغییر ایجاد کند ابتدا می بایست به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و نامه استعلام جهت انتقال اظهارنامه علامت را دریافت نموده و سپس تصویر نامه استعلام را به روش ذیل برای اداره ارسال نماید.

تذکر مهم:‫حضور مالک علامت (انتقال دهنده علامت) با در دست داشتن اصل نسخه فیزیکی استعلام دفترخانه جهت اخذ پاسخ الزامی است

1-ورود به سایت

2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)

3-  انتخاب موضوع درخواست: استعلام جهت انتقال يا مجوز بهره برداري اظهارنامه

4- تکمیل متن درخواست

5-  ثبت  اطلاعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطلاعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

سپس منتظر تنظیم نامه پاسخ استعلام از سوی اداره بمانید(به محض تنظیم پاسخ توسط اداره متن آن را در خلاصه پرونده قابل رویت می باشد.)

پس از مشاهده پاسخ ،با در دست داشتن اصل نامه استعلام ، برای دریافت پاسخ به اداره مراجعه نمایید.

مدارک مورد نیاز:

1- تصویر نامه استعلام دفتر خانه