موضوع درخواست: درخواست تغییرنوع حقوقی

چنانچه نوع حقوقی مالک اختراع تغییر پیدا کند به طور مثال از سهامی عام به سهامی خاص تبدیل شود می بایست از گزینه درخواست تغییر نوع حقوقی استفاده نمایید.

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و...)

3-  انتخاب موضوع درخواست: درخواست تغییرنوع حقوقی

4- تکمیل متن درخواست

5-  ثبت  اطلاعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطلاعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

مدارک مورد نیاز:

1-اصل آخرین گواهی ثبت اختراع

2-روزنامه منتشره تغییر نوع حقوقی