موضوع درخواست: درخواست تغییر عنوان

جهت تغییر عنوان اختراع پس از ثبت اظهارنامه مذکور از این درخواست استفاده نمایید.

در قسمت ضمائم مدارک جدید (ادعا-شرح-نقشه)با عنوان اصلاحی ضمیمه گردد.

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)

3-  انتخاب موضوع درخواست:  درخواست تغییر عنوان

4- تکمیل متن درخواست

5-  ثبت  اطلاعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطلاعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه