موضوع درخواست: درخواست تغییر نشانی قبل از ثبت

چنانچه متقاضی بعد از ثبت اظهارنامه بخواهد نشانی را تغییر دهد می بایست  درخواست خود را با موضوع  : درخواست تغییر نشانی قبل از ثبت در سامانه الکترونیکی ثبت نماید. لازم به ذکر است در متن درخواست خود نشانی قبلی و جدید را می بایست ذکر نمایید.

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و...)

3-  انتخاب موضوع درخواست: درخواست تغییر نشانی قبل از ثبت

4- تکمیل متن درخواست

5-  ثبت اطلاعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطلاعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه