انصراف از اعتراض

در صورتی که معترض از اعتراض خود منصرف گردد  جهت ادامه فرایند ثبت اختراع متقاضی می بایست در خواست انصراف از اعتراض را ثبت نماید.

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و...)

3-  انتخاب موضوع درخواست : انصراف از اعتراض

4- تکمیل متن درخواست

5-  ثبت  اطلاعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطلاعات

8-  دریافت شماره مکانیزه