موضوع درخواست: انصراف از ثبت اظهارنامه

 چنانچه متقاضی از ثبت اظهارنامه اختراع مورد تقاضا، تا قبل از دریافت شماره ثبت ، منصرف شود می بایست درخواست خود را با موضوع انصراف از ثبت اظهارنامه، در سامانه الکترونیکی ثبت نماید. بدیهی است پس از ثبت انصراف به هیچ عنوان ادامه فرایند ثبت اختراع امکان پذیر نخواهد بود.

1- ورود به سایت

2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و...)

3-  انتخاب موضوع درخواست: انصراف از ثبت اظهارنامه

4- تکمیل متن درخواست

5-  ثبت  اطلاعات

6 بازبینی اطلاعات

7- دریافت شماره مکانیزه