موضوع درخواست: استعلام جهت انتقال پس از ثبت

 چنانچه متقاضی بخواهد در تعداد مالکین و یا در درصدهای مالکیت تغییر ایجاد کند ابتدا می بایست به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و نامه استعلام جهت انتقال اختراع را دریافت نموده و سپس تصویر نامه استعلام را به روش ذیل برای اداره ارسال نماید.

1-ورود به سایت

2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و...)

3-  انتخاب موضوع درخواست: استعلام جهت انتقال پس از ثبت

4- تکمیل متن درخواست

5-  ثبت  اطلاعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطلاعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

سپس منتظر تنظیم نامه پاسخ استعلام از سوی اداره بمانید(به محض تنظیم پاسخ توسط اداره متن آن را در خلاصه پرونده قابل رویت می باشد.)

پس از مشاهده پاسخ ،با در دست داشتن اصل نامه استعلام ، برای دریافت پاسخ به اداره مراجعه نمایید.

تذکر مهم:‫حضور مالک اختراع (انتقال دهنده اختراع) با در دست داشتن اصل نسخه فیزیکی استعلام دفترخانه جهت اخذ پاسخ الزامی است

مدارک مورد نیاز:

- تصویر نامه استعلام دفتر خانه