30/اردیبهشت/1398
پرسش و پاسخ
فرم ورود به ثبت پاسخ استعلام
مراجع استعلام می توانند با وارد کردن شماره نامه استعلام و رمز مرجه استعلام پاسخ خود به استعلام اختراع را ثبت نمایند.
شماره نامه استعلام :
مراجع استعلام برای دریافت رمز باید با اداره مالکیت صنعتی تماس بگیرند.
رمز مرجع استعلام :